Vedtægter

Love for Sundby KFUM Fodbold

§ 1. Navn og formål.

Klubbens navn er Sundby KFUM Fodbold og dens formål er at fremme fodboldsporten i KFUM regi og i

Københavnsområdet.

Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2. Tilhørsforhold.

Klubben er gennem Københavns Boldspil Union medlem af Dansk Boldspil Union under Danmarks Idrætsforbund og medlemmerne er underkastet de amatørregler, disse forbund måtte fastsætte. Desuden er klubben tilknyttet idrætsafdelingen i Sundby KFUM og herigennem tilknyttet KFUM’s Idrætsforbund i Danmark og skal følge de love som er og måtte komme fra disse forbund.

§ 3. Optagelse.

Som medlem kan optages enhver fodboldinteresseret, når anmodning herom rettes til klubbestyrelsen. Udelukket fra medlemskab er enhver der er ekskluderet fra en forening under Dansk Idrætsforbund, eller som p.g.a. restance er slettet af en klub under Dansk Boldspil Union. Optagelse kan dog finde sted, når forholdet til den pågældende klub er bragt i orden.

§ 4. Medlemmerne.

Medlemmerne er enten aktive eller passive. Ved passiv forstås medlemmer, som udelukkende er medlem af klubben for at støtte den økonomisk eller ledelsesmæssigt.

Passive har ingen stemme- eller spillemæssige rettigheder. Samtlige medlemmer har adgang til klubbens sammenkomster og generalforsamlinger. Man er stemmeberettiget ved klubbens generalforsamling fra det fyldte 16 år.

Samtidig kan medlemmet deltage i Sundby KFUM’s idrætsafdelings generalforsamling, men man har først stemmeret fra det fyldte 18 år.

§ 5. Klubkontingent.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og bekendtgøres umiddelbart efter ved opslag. Kontingentet nedsættes i forbindelse med medlemskab af andre Sundby KFUM klubber. Beløbet fastsættes i fodboldafdelingens bestyrelse.

Kontingentet kan eventuelt nedsættes ved henvendelse til bestyrelsen. Idrætsafdelingens kontingent fastsættes på deres generalforsamling.

§ 6. Betaling.

Betaling af kontingent er fordelt over 2 rater (maj og november). Betaling af kontingent for passive medlemmer er i maj.

§ 7. Restancer.

Restancer ud over 3 måneder tages til behandling i bestyrelsen, med henblik på eksklusion. Medlemmet har mulighed for at henvende sig til bestyrelsen om afdragsordning eller henstand.

§ 8. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske til formanden inden udgangen af en måned, gældende fra den 1. efterfølgende måned.

§ 9. Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, herunder usportslig optræden, taler herfor. Vedkommende kan dog forlange sin eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling og er berettiget til selv at være til stede under  behandlingen, dog uden stemmeret, men med ret til at tale sin sag.

§ 10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden og forrige generalforsamlingsprotokol.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling. Fristen for forslag der indeholder lovændringer er dog 14 dage.

 På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal findes følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg:

a. Formand (Ulige år)

b. Næstformand (Lige år)

c. Kasserer (Lige år)

d. 1 bestyrelsesmedlem (Lige år)

e. 1 bestyrelsesmedlem (Ulige år)

f. 2 bestyrelsessuppleanter (Hvert år)

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder anledning hertil og skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav herom. Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer, der er fyldt 16 år inden den 1. oktober den pågældende sæson og medlemmer som har været medlem af klubben

i mindst 6 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne tager deres begyndelse. Det påhviler generalforsamlingen at føre protokol.

§ 11. Valgene.

Til at lede klubben vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Valgperioden gælder som beskrevet i § 10.

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal.

Beslutning om lovændringer er kun gyldige, når 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i denne særlige anledning. For at bestemmelsen kan træffes, skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme for.

Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling hvor spørgsmålene (klubbens lovændringer eller opløsning) da kan besluttes af ¾ af de

fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningen foregå

skriftligt.

I tilfælde af opløsning overføres klubbens ejendele og aktiver hvorom ikke særlige bestemmelser allerede er

truffet, til Sundby KFUM’s idrætsafdeling.

§ 12. Bestyrelsen.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over sine møder, der afholdes så ofte formanden finder det fornødent. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes inden for 2 uger, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesformanden deltager i Sundby KFUM’s idrætsafdelings bestyrelsesmøde og har fuld stemmeret.

§ 13. Økonomi og regnskab.

Den valgte kasserer, fremlægger på den ordinære generalforsamling et bilagskontrolleret regnskab for kalenderåret før. Desuden gennemgås indeværende årsregnskab. Det af bestyrelsen vedtagne budget for det kommende år fremlægges. Årsregnskabet går fra 30/9-30/9.

§ 14. Idrætsafdelingen.

Disse love er indarbejdet i de for Sundby KFUM’s idrætsafdelings til en hver tid gældende love og

bestemmelser.

Lovene er vedtaget på Sundby KFUM Fodbolds ordinære generalforsamling den 18/11 1996.

Lovene er rettet til efter den ekstraordinære generalforsamling den 12/12 2017